Aigua freda (Taken with Cinemagram)

Aigua freda (Taken with Cinemagram)